QKZh ne TIK
EN

FAKULTETI I TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT

Qendra per Kerkim dhe Zhvillim ne Teknologjite e Informacionit dhe te Komunikimit (TIK)


QKZh ne TIK

PROJEKTET EVROPIANE:

Projekti VI-SEEM
Programi: Horizon2020
Kohezgjatja: 2015 - 2018
Website: https://vi-seem.eu/
Pershkrimi teknik: Projekti VI-SEEM i Horizon 2020 eshte per krijimin e platformes virtuale rajonale per perpunimin paralel te te dhenave me aplikime nga meteorologjia, biologjia dhe trashegimia kulturore.


Projekti COST NESUS
Programi: EC COST
Kohezgjatja: 2014-2018
Website: http://www.nesus.eu/
Pershkrimi teknik: Projekti evropian COST NESUS eshte per zhvillimin e sistemeve kompjuterike paralele. U sigurua pjesemarrja ne projektin evropian COST NESUS per zhvillimin e sistemeve kompjuterike paralele.


Projekti COST CITISEN
Programi: EC COST
Kohezgjatja: 2012 - 2016
Website: http://www.citizensensor-cost.eu/
Pershkrimi teknik: Projekti evropian COST CITISEN eshte per trajtimin e informacioneve gjeografike. U sigurua pjesemarrja ne projektin evropian COST CITISEN, per trajtimin e informacioneve gjeografike nga qytetaret dhe strukturimin e sistemit te dijeve ne Internet.


Projekti EUROWEB+
Programi: Erasmus Mundus
Kohezgjatja: 2016
Website: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php
Pershkrimi teknik: Projekti EUROWEB+ është një program i bursave për mobilitet të studentëve (Bachelor, Master, PhD) dhe staf universitar akademik dhe administrativ. Konsorciumi perbehet nga 10 Universitete te vendeve program (program country): Malardaalen (Suedi), ABO Akademi (Finlande), Universiteta degli Studii dell'Aquila (Italy), Vrije University Amsterdam (Hollande), Universiteti i Paderborn (Gjermani), Universiteti i Ishujve Baleare (Spanje), Polytechnic University of Bucharest (Romania), Sofia University Kliment Ohridski (Bullgari), Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Kroaci).


Projekti FETCH
Programi: EC Lifelong Learning Programme
Kohezgjatja: 2013-2016
Website: http://fetch.ecs.uni-ruse.bg/
Pershkrimi teknik: Projekti FETCH i programit evropian ERASMUS eshte per mbeshtetjen e edukimit dhe trainimit informatik ne te ardhmen, me koordinator Universitetin Ruse ne Bullgari.


Projekti KHE-STO
Programi: IPA ADRIATIC
Kohezgjatja: 2013 - 2015
Website: http://khe-sto.info/
Pershkrimi teknik: KHE-STO (Know-How Enhancement for Sustanible Transportation Organization / Permiresimi i Njohurive per nje Organizim te Qendrueshem te Transportit) eshte per rritjen e njohurive mbi transportin e qendrueshem gjate krizave mjedisore dhe mundesi permiresimi te transportit publik me instrumentat e teknologjise se informacionit (TIK). Krahas Universitetit Politeknik te Tiranes nga Shqiperia ne projekt marrin pjese dhe dy OJQ: Qendra Shqiptare per Zhvillimin e Qendrueshem dhe Qendra Kombetare per levizjen Mjedisore, me koordinator Universitetin e L'Aquilas Itali.


Projekti Shqiperia Neser
Programi:
Kohezgjatja: 2013-2014
Website: http://www.albaniadomani.net/
Pershkrimi teknik: Projekti Shqiperia Neser (Albania Domani) tenton te transferoje teknologji dhe eksperienca nga Italia dhe BE drejt Shqiperise. Konkretisht, ky projekt merret me shkembimin e informacionit, transferimin e zgjidhjeve te ndryshme teknike, kerkimin e materialeve, kerkimin e prodhuesve dhe kerkimin e operatoreve ekonomike per nje fushe te caktuar. Objektivi kryesor eshte te krijoje mundesi per kontakte specifike ne varesi te fushes. Nga pala italiane supervizore dhe financuese eshte shoqata Celim Milano (www.celim.it).


Projekti IDEALIST2011
Projekti IDEALIST2014

Programi: EC FP7
Kohezgjatja: 2008-2011; 2011-2014
Website: http://www.ict-idealist.eu/, www.ideal-ist.net
Pershkrimi teknik: Objektivi i projektit ishte per te nxitur pjesemarrjen ne FP7, nepermjet qarkullimit te informacionit mbi projekt propozimet. Ne kuader te tij, eshte perdorur nje liste postimesh me specialiste shqiptare ne fushen e TIK. Informacionet jane qarkulluar mbi projekt propozime dhe lajme te tjera te FP7, te shperndara ne kuader te projektit.


Projekti U3M-AL
Programi:
Kohezgjatja: 2014
Website: http://www.u3m-al.org/
Pershkrimi teknik: Projekti U3M-AL eshte per zhvillimin e aktiviteteve te misionit te trete (third mission activities) ne Shqiperi. Ky projekt fokusohet ne promovimin e aktiviteteve 3M ne universitetet shqiptare, trajnimin e stafit universitar, krijimin e qendrave rajonale te zhvillimit ne universitetet publike dhe si finale, krijimi i nje rrjeti shqiptar per promovimin e ketyre iniciativave ne nivel kombetar.


Projekti GAM
Kohezgjatja: 2014
Website: http://rmei.info/index.php/en/
Pershkrimi teknik: Projekti GAM (Giovani Ambasciatori Mediterranei) eshte brenda kuadrit te RMEI, e cila eshte organizata e inxhinierave te Mesdheut. Qendra e kesaj organizate eshte ne France. Ky projekt synon stimulimin e inxhiniereve te rinj te Mesdheut, qe te shprehin krijimtarine e tyre me projekte ne fushen e inxhinerise.


Projekti HP-SEE
Programi: EC FP7
Kohezgjatja: 2010-2013
Website: http://www.hp-see.eu/
Pershkrimi teknik: Objektivat e projektit ishin për të zhvilluar infrastrukturën kompjuterike të përpunimit paralel dhe relevant të aplikacioneve paralele në vende të Europës juglindore. UPT ka marrë pjesë në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës (UT). Në kuadër të projektit u identifikuan dy aplikime nga fusha e fizikes (llogaritje e laticave për vetitë e grimcave elementare nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dhe modelimi i fushave fizike në strukturat gjeologjike me Fakultetin e Informacionit të Teknologjisë), që kërkojnë përdorimin e burimeve paralele të përpunimit në rajonin e Ballkanit. Ajo ka punuar gjithashtu për të promovuar aplikimet e ngjashme nga fusha e kimisë dhe biologjisë. Llogaritje paralele për te këto zbatime u kryen në sistemin paralel të Institutit të Teknologjisë Informative dhe Komunikuese IICTP-BAS ne Bullgari, ne Akademinë e Shkencave në Sofje, dhe në sistemin paralel të Institutit për Zhvillimin e Informacionit Kombëtar te Infrastrukturës NIIF në Pecs, Hungari.


Projekti SEERA-EI
Programi: EC FP7
Kohezgjatja: 2009-2012
Website: https://www.grnet.gr/el/node/109, www.seera-ei.eu
Pershkrimi teknik: Projekti u zhvillua për rajonin e Evropës Juglindore, me qëllim studimin e politikave, strategjive të zhvillimit të e-infrastrukturës dhe bashkëpunimit rajonal në Evropën Juglindore, duke promovuar këtë bashkëpunim, hartimin e rekomandimeve për harmonizimin në nivel rajonal, duke synuar integrimin në Zonën Evropiane të Kërkimit. Në këtë projekt UPT ka bashkëpunuar me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Në kuadër të projektit ishte mbledhja dhe përpunimi i informacionit mbi einfrastructuren, si kontribut për të hartuar dokumentacionin teknik të projektit.


Projekti ICT-WEB-PROMS
Programi: EC FP7
Kohezgjatja: 2009-2010
Website: http://www.seerc.org/new/index.php/component/entities/?view=project&layout=details&id=20#.VMd2qUTUqXk, www.ict-web-proms.eu
Pershkrimi teknik: Financuar nga Programi Kuadër 7 i Komisionit Evropian, objektivat e projektit ICT-WEB-PROMS ishin për të inkurajuar dhe mbështetur përfshirjen e kërkuesve nga vendet e Ballkanit Perëndimor në projektet e FP7. Për realizimin e qëllimit, përveç seminareve trajnuese, puna është organizuar për mbajtjen e informuar të studiuesve brenda vendit, për zhvillimet e reja në FP7 dhe prezantimeve të komunitetit kërkimor në aktivitete ndërkombëtare.


Projekti SEE-GRID-SCI
Programi: EC FP7
Kohezgjatja: 2008-2010
Website: www.see-grid-sci.eu
Pershkrimi teknik: Projekti i trete i nismes SEE-GRID i financuar nga nga Programi Kuader 7 i Komisionit Evropian ne rajonin e Ballkanit synoi konsolidimin e infrastruktures grid dhe zhvillimin e aplikimeve grid ne fushat e mjedisit, meteorologjise dhe sizmologjise.


PROJEKTET KOMBETARE:

Projekti Euraxess Albania
Programi: AKTI
Kohezgjatja:
Website: http://www.euraxess.al/
Pershkrimi teknik: Projekti ndihmon studentet dhe kerkuesit e rinj ne gjetjen e menyrave te finacimit per vazhdimin e kerkimeve shkencore ne fushat specifike.


Projekti Aplikimi i teknologjive të imazhit satelitor të Programit Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim, në vlerësimin e integruar dhe parashikimin e fenomeneve gjeodinamike, në mënyrë që të zbuten pasojat në rajonin turistik urban dhe bregdetar.
Programi: Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim në Mbrojtjen e Mjedisit (PKKZH)
Kohezgjatja: 2010-2014
Website: http://www.akti.gov.al/kerkimishkencor/pkkzh/doc_10_12/PKKZH_S&TI-2010-2012_AKTI.pdf
Pershkrimi teknik: Objektivi i projektit ishte aplikimi i teknologjive të imazheve satelitore në vlerësimin e integruar dhe parashikimin e fenomeneve gjeodinamike, në mënyrë që të zbuten pasojat në rajonet turistike urbane dhe bregdetare. Projekti është iniciuar nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë (duke përfshirë ekipin e Qendrës për R & D i FTI). Gjatë projektit, përdorimi i imazheve satelitore u eksperimentua, veçanërisht për  imazhe radar të SAR-it dhe imazhet Landsat për studimin e rrëshqitjeve të dheut në zonën e Durrës - Kavajë dhe dinamikën e bregdetit në zonën e Semanit dhe Patokut.

 

Shko lart