Second Section Geophysics Papers

  • Geophysical outlook on structure of the Albanides. Alfred Frasheri, Salvatore Bushati and Vilson Bare

  • ALFRED FRASHËRI. KONTROLLI DHE MONITORIMI I QËNDRUESHMËRISË SË SHPATEVE DHE RRËSHQITJEVE

  • THE CLIMATE CHANGE IN ALBANIA, ITS IMPACT ON HYDROGRAPHIC SYSTEM AND ADRIATIC COASTLINE. Alfred FRASHERI, Niko PANO

  • SOME SURVEY AND INTERPRETATION PROBLEMS ON IP METHOD. Alfred Frashëri, Përparim Alikaj, Neki Frashëri

  • SHFRYTËZIMI I ENERGJISË GJEOTERMALE PËR NGROHJEN/FRESKIMIN E MJEDISEVE, NË PAJTIM MJEDISEVE ME DIREKTIVT E KOMISIONIT EUROPIAN TË ENERGJISË GJEOTEMALE

  • OUTLOOK ON SEAWATERS DYNAMICS AND GEOLOGICAL SETTING FACTORS FOR THE ALBANIAN ADRIATIC COASTLINE DEVELOPMENTS. Neki FRASHERI, Niko PANO, Alfred FRASHERI, Salvatore BUSHATI